Reglement van het loopcircuit STARDGRL – 2024

Wedstrijden

1. Het STARD grote Rivieren Loopcircuit, verder te noemen STARDGRL, wordt georganiseerd

door de atletiekverenigingen van Regio Dordrecht en omstreken.

Deelnemende verenigingen: AV AAA, FORTIUS, AV Passaat, AV Spirit en GA&TV Typhoon.

Andere loopevenementen uit de Regio Dordrecht e.o. kunnen deelnemen in het STARDGRL

mits zij een Buddy vinden als deelnemende atletiekvereniging aan het Loopcircuit

2. In 2024 telt het STARDGRL 8 wedstrijden.

6-1-2024 Mundo Nieuwjaarsloop -AV Spirit, Oud-Beijerland (10km)

9-3-2024 RIWAL Hoogwerkers halve marathon - FORTIUS, Dordrecht (21,1km)

20-4-2024 Dirk IV-loop, Hoornaar (5 EM) – buddy*

29-6-2024 Lingewaalloop, Herwijnen (10 km) – buddy*

8-6-2024 Lenteloop -AV Passaat, Papendrecht (10km)

7-9-2024 Loop naar de Pomp, Noordeloos (10km) – Buddy*

5-10-2024 Molenloop – AV AAA, Alblasserdam (16,1km)

26-10-2024 Typhoonloop – GA&TV Typhoon, Gorinchem (10km)

*Buddy is GA&TV Typhoon - Gorinchem.

Naast de hierboven tussen haakjes vermelde hoofdafstanden die gelden voor het klassement

van de apart ingeschreven passpartout-lopers (andere deelnemers aan deze hoofdafstand

worden niet opgenomen in het klassement) kan een organisator ook één of meerdere bij-

afstanden, waaronder jeugdlopen, organiseren.

De regels zoals vermeld in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie zijn, voor zover hiervan

in dit reglement niet wordt afgeweken, voor al deze wedstrijden normaal van toepassing.

(Denk hierbij aan het verlenen van assistentie aan deelnemers, zoals meefietsen, uit de wind

houden en dergelijke. Een deelnemer kan hiervoor worden gediskwalificeerd.)

 

Categorieën

3. Elke wedstrijd van STARDGRL omvat voor de hoofdafstand acht leeftijdscategorieën (ongeacht of

men wel of niet in het bezit is van een zogenaamde wedstrijdlicentie):

mannen senioren (Msen.);

mannen 35+ (M35);

mannen 45+ (M45);

mannen 55+ (M55);

vrouwen senioren (Vsen);

vrouwen 35+ (V35);

vrouwen 45+ (V45);

vrouwen 55+ (V55)

 

Inschrijven

4. Inschrijven voor wedstrijden van het STARDGRL kan op de volgende manier:

Voor alle hoofdafstanden ineens voor de passpartoutlopers, met een aantrekkelijke korting,

door middel van de link op de website via www.inschrijven.nl.

5. Inschrijven passepartout is mogelijk tot uiterlijk 02-01-2024. Vanaf 8 januari 2024 volgt nog een

na-inschrijving tot uiterlijk 1 maart 2024.

6. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste indeling van de categorie waarvoor hij/zij

zich wil inschrijven. Hiertoe moet het online inschrijfformulier correct en duidelijk worden

ingevuld.

7. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste indeling bij de afstand die hij wil lopen.

8. Als uit een uitslag blijkt dat een passpartout-deelnemer, per ongeluk toch, in een verkeerde

categorie is ingedeeld bestaat tot maximaal twee dagen (= de maandag) na de wedstrijd de

mogelijkheid om dit te laten corrigeren.

 

Finishregistratie

9. Bij elke wedstrijd van het STARDGRL wordt voor het opmaken van de uitslag gebruikgemaakt van

het Ipico chipsysteem, waarmee zowel een bruto- als een nettotijd kan worden geregistreerd.

10. Voor de uitslagregistratie wordt enkel de nettotijd gebruikt.

11. Bij de 1e wedstrijd in Oud-Beijerland wordt aan de passpartoutlopers, naast een startnummer, ook

een schoenchip met een tyrap (kabelbinder) verstrekt.

12. De passpartoutlopers dienen de schoenchip tijdens het gehele circuit in eigen beheer te houden en

moeten zij bij iedere volgende wedstrijd tonen als zij het startnummer afhalen. Bij iedere

wedstrijd wordt wel een nieuw startnummer verstrekt.13. Bij verlies van de schoenchip dient passepartoutloper een nieuwe te kopen, deze moet dan wel

gesynchroniseerd worden met het bijbehorende startnummer. Kosten eur 7,50; direct te betalen.

14. Het startnummer moet aan de voorkant van het lichaam zichtbaar gedragen worden en is enkel

bedoeld als hulpmiddel voor de speaker en de pers. Dit startnummer is NIET overdraagbaar op

straffe van verwijdering uit de uitslag en (voor zover van toepassing ook) en het klassement

passpartoutlopers van het STRDGRL.

15. De chip moet door middel van de tyrap aan een schoen worden vastgemaakt.

16. Het passeren van de finish zonder chip kan betekenen dat de deelnemer niet in de uitslag wordt

opgenomen.

17. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze gebruiken van de chip.

18. Om er zeker van te zijn dat men de chip onderweg niet kwijtraakt, wordt geadviseerd om na de

bevestiging even aan de chip te trekken. Laat de chip los, dan is de tyrap verkeerd om gebruikt en

moet deze opnieuw worden bevestigd.

 

Klassement Passpartout-lopers

19. Bij het STARDGRL wordt een overallklassement opgemaakt voor de vrouwen en de mannen

afzonderlijk. Dit wordt zo snel mogelijk na elke wedstrijd gepubliceerd op de website.

20. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men deelgenomen hebben aan ten

minste 6 van de 8 wedstrijden. Dit geldt voor alle categorieën. Deelnemen betekent niet alleen

starten, maar ook finishen

21. Zodra een deelnemer niet meer kan voldoen aan de eis van 6 wedstrijden wordt deze niet meer

opgenomen in het klassement, ongeacht het aantal behaalde punten.

22. Na 2 januari 2024 worden geen nieuwe deelnemers meer aan het klassement toegevoegd,

ongeacht het aantal toegekende punten. Voor 2024 is er echter nog een na inschrijving van 8

januari tot 1 maart mogelijk. De eerste wedstrijd telt dan niet mee.

23. Voor deelnemers die aan meer dan 6 wedstrijden meedoen, geldt dat voor de klassementen de

scores van de beste 6 wedstrijden tellen.

24. Bij gelijk eindigen in het klassement wordt eerst gekeken naar wie de meeste 1ste plaatsen heeft

gehaald. Als dat geen uitsluitsel geeft, naar wie de meeste 2de plaatsen heeft gehaald, wie de

meeste 3de derde plaatsen heeft gehaald enzovoort. Is de stand daarna nog steeds gelijk, dan is

de beste prestatie van de laatste wedstrijd van een van de deelnemers doorslaggevend.

25. Om in aanmerking te komen voor vermelding in het klassement worden de deelnemers voor alle

wedstrijden in dezelfde categorie ingedeeld zoals ze zich voor de eerste wedstrijd hebben

aangemeld. Wanneer een deelnemer in 2024 overgaat van een 'jongere' categorie naar een

'oudere' categorie, telt voor het STARDGRL de klassering in de 'jongere' categorie.

26. Bij elke wedstrijd worden punten toegekend voor het (overallklassement). Hiervoor worden alle

mannen respectievelijk vrouwen, ongeacht de categorie, samengevoegd tot één groep. In elke

groep krijgt de eerste 200 punten, de tweede 195, de derde 190, de vierde 189, de vijfde 188 en

de volgende steeds 1 punt minder. Vanaf plaats 191 krijgt iedere deelnemer een nul score. Om

een score te krijgen dient een deelnemer niet alleen te starten maar ook te finishen.

 

Prijzen

27. Voor het eindklassement zijn drie prijzen per categorie voor de vrouwen en de mannen

afzonderlijk beschikbaar.

28. Het afhalen van prijzen moet door de winnaars persoonlijk gebeuren.

29. Prijzen worden niet nagezonden of aan derden meegegeven, tenzij dit vooraf schriftelijk is

gemeld.

30. De prijzen voor het eindklassement zijn op de website terug te vinden.

 

Informatie

31. Alle informatie over de wedstrijden, klassementen, reglement etc. is terug te vinden via de

website: www.STARDGRL.nl.

32. Door in te schrijven geeft de loper toestemming aan STARDGRL voor het gebruik van zijn/haar

emailadres voor praktische zaken zoals b.v. afgelastingen. Een aantal keren per jaar kan een

elektronische nieuwsbrief gemaild worden, waarin ook veel informatie is terug te vinden.

 

Aansprakelijkheid

33. Elke organisatie staat garant voor een optimale veiligheid van de deelnemers. Toch neemt

iedereen op eigen risico deel aan de wedstrijden.

34. De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer een

wedstrijd uit het STARDGRL ten gevolge van overmacht afgelast of voortijdig beëindigd moet

worden.

35. De door de deelnemers aangeleverde inschrijvingen kunnen/mogen/zullen enkel en alleen gebruikt

worden voor de in artikel 2 genoemde wedstrijden.

36. Voor de inschrijvingen, via inschrijven.nl, is voor het in artikel 35 genoemde een

verwerkingsovereenkomst afgesloten met Iwan B.V. die gelieerd is aan inschrijven.nl.

37. Door in te schrijven als passpartout-loper voor de wedstrijden van STARDGRL verleent iedere

deelnemer bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van (tijdens of rond

de wedstrijden) gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.38. Door de in artikel 37 genoemde inschrijving wordt toestemming verleend aan het GRL om gebruik

te maken van het opgegeven mailadres om informatie te kunnen geven over de in artikel 2

genoemde wedstrijden. Dit kan gebeuren door het toezenden van een afzonderlijke mailing of een

nieuwsbrief, die verband houden met het STARDGRL.

39. Het niet opvolgen van regels uit dit reglement kan uitsluiting van zowel de klassementen als van

deelname aan verdere wedstrijden inhouden.

40. Door deel te nemen aan wedstrijden van het STARDGRL verklaart men bekend te zijn met dit

reglement.

41. Bij verschil van mening beslist de organisatie van STARDGRL.